Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Cai Lậy Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Cai Lậy

1. Trần Quốc Bình - Chủ tịch UBND huyện: 

- Email: tranquocbinh@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3826481

a) Là người đứng đầu UBND huyện, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và điều hành mọi công việc của UBND huyện, cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện về quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện; lãnh đạo điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện; triệu tập, điều hành các phiên họp của UBND huyện, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của huyện.
- Lãnh đạo các thành viên UBND, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã; chủ tọa các phiên họp UBND; chủ trì các cuộc họp tập thể lãnh đạo và Ủy viên UBND huyện.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thu chi ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách hàng năm, dài hạn của huyện; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển. Công tác tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý tài sản công; quyết toán ngân sách hàng năm của huyện.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, phát triển các khu đô thị mới. Chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện

- Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư. Phê duyệt danh mục đầu tư, điều chỉnh (bổ sung) ngoài kế hoạch đầu năm đối với các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc thẩm quyền UBND huyện.
- Phụ trách công tác nội chính bao gồm: Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công tác thanh tra, công tác tư pháp; phụ trách chung công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng;
- Công tác tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy, biên chế, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức), công tác cải cách hành chính, công vụ.
- Những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khẩn cấp, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch sẽ phân công cho 01 Phó Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, công việc nêu trên.
- Chỉ đạo, điều hành để thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện.
c) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể.
d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Phối hợp chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực.
đ) Trưởng các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Đinh Văn Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Kinh tế 

- Email: dinhvantan@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3826487

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tài nguyên; môi trường; địa giới hành chính; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư đối với công trình, các dự án, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống; công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão; công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước.
- Chỉ đạo công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mạng lưới giao thông, vận tải; lĩnh vực khoa học - công nghệ; xây dựng phát triển mạng lưới thương mại, chợ, dịch vụ, công tác quản lý thị trường; xây dựng, đổi mới, phát triển các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các tổ chức kinh tế.
- Chủ trì đề xuất danh mục đầu tư, chủ trương đầu tư và trực tiếp phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư; Chỉ đạo, phê duyệt các thủ tục đầu tư xây dựng từ khâu sau chủ trương đầu tư đến khâu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công; Giải quyết và trả lời các nội dung phục vụ giám sát, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo, đôn đốc, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo của UBND huyện gửi Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đối với lĩnh vực phân công phụ trách.
- Được Chủ tịch ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại Toà án nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tố tụng hành chính liên quan đến các vụ án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã và các dự án thành phần liên quan đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
b) Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công. Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền); phối hợp chỉ đạo các cơ quan Kho bạc, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
c) Phụ trách các Hội quần chúng, xã hội, nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.
d) Trưởng các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực do Chủ tịch phân công.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

3. Võ Văn Nhanh - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội:

- Email: vovannhanh@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3917114

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Chỉ đạo công tác Giáo dục và đào tạo, Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào đền ơn đáp nghĩa, quản lý lao động, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, văn hóa, gia đình, di tích, bảo tồn, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao, du lịch, công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO, thanh niên, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ; Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về văn hoá, xã hội theo các đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, xã, các dự án thành phần liên quan đến văn hoá - xã hội; Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các Dự án thuộc lĩnh vực được phân công.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công; Giải quyết và trả lời các nội dung phục vụ giám sát, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo, đôn đốc, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo của UBND huyện gửi Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đối với lĩnh vực phân công phụ trách.
- Được Chủ tịch ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại Toà án nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tố tụng hành chính liên quan đến các vụ án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Phụ trách và chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
b) Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công. Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện; các trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non; các Hội đặc thù trên địa bàn huyện; UBND các xã (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền); phối hợp chỉ đạo các cơ quan Trung tâm y tế; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bảo hiểm Xã hội.
c) Phụ trách các Hội quần chúng, xã hội, nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.
d) Trưởng các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực do Chủ tịch phân công.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND

1. Tên đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826418.

Fax: 0273 3829079

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND; giúp UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện điều hành, phối hợp các hoạt động chung của các phòng, ban, ngành huyện, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã; tham mưu, giúp UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện. Văn phòng có nhiệm vụ Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, kể từ ngày 01/5/2021 Văn phòng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số trên địa bàn huyện.

Đỗ Quốc Khánh

Chánh VP

3918356

doquockhanh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy Ngân    P. CVP       3826418 nguyenthithuyngan@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Lê Đỗ Quyên

P. CVP

 3826419

lnguyenledoquyen@tiengiang.gov.vn

 

2. Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826425.

Fax: 0273 3917326  

Email: cailay.pktht@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ. 

Trần Minh Tuân

Trưởng phòng

 

3918356

tuan.tranminh@tiengiang.gov.vn

Phan Anh Kiệt Phó Trưởng phòng      3826425 phananhkiet@tiengiang.gov.vn

 

3. Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826428.

Fax: 0273 3826374

Email: cailay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn

Trần Lý Ngự Bình

Trưởng phòng

3826428

tranlyngubinh@tiengiang.gov.vn 

Lê Thanh Truyền

Phó Phòng

3826428

lethanhtruyen@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Thị Lạc

Phó Phòng

3826428

nguyenthilac@tiengiang.gov.vn

4. Tên đơn vị: Thanh tra huyện

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826439.

Fax: 0273 3916252

Email: cailay.ttnn@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Thanh Danh

Chánh thanh tra

3829663

nguyenthanhdanh@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

3829663

nguyenvanthong@tiengiang.gov.vn 

5. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826424.

Fax: 0273 3826424

Email: cailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Huỳnh Văn Chẳng

Trưởng phòng

3829289

huynhvanchang@tiengiang.gov.vn

Hứa Văn Sáu

Phó  Trưởng phòng

3829289

huavansau@tiengiang.gov.vn

6. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826025.

Fax: 0273 3826025

Email: cailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Nguyễn Thị Kim Thúy

Trưởng phòng

3826430

Nguyenthikimthuy@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

3826430

Nguyenanhtuan@tiengiang.gov.vn

7. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 326787.

Email: cailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường. 

Huỳnh Văn Toàn

Trưởng phòng

3826787

huynhvantoan@tiengiang.gov.vn 

Phạm Văn Hiệp

Phó Trưởng phòng

3826787

phamvanhiep@tiengiang.gov.vn

8. Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3829200.

Email: cailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Huỳnh Ngọc Trắng 

Trưởng phòng

3829200

huynhngoctrang@tiengiang.gov.vn 

Huỳnh Ánh Loan

Phó Trưởng phòng

 3826429

huynhanhloan@tiengiang.gov.vn

9. Tên đơn vị: Nội vụ.

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 710272.

Email: cailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Phan Minh Hay

Trưởng phòng

3710272.

phanminhhay@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

   3710272.

nvanthuy@tiengiang.gov.vn

10. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3826434.

Email: cailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Đồng Thị Mười

Trưởng phòng

3826434

dongthimuoi@tienggiang.gov.vn

Nguyễn Hữu Trí Phó Trưởng phòng 3826434 nguyenhuutri@tienggiang.gov.vn

11. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Khu phố Bình Quới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3826440.

Email: cailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nguyễn Thanh Liêm Trưởng phòng 3826440 nguyenthanhlien@tiengiang.gov.vn
Đặng Thị Phương Quyên Phó Trưởng phòng 3826440 dangthiphuongquyen@tiengiang.gov.vn

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3813000.

Email: cailay.mythanhbac@tiengiang.gov.vn

Bùi Văn Phục CT UBND Buivanphuc@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Phương PCT UBND nguyen_thanhphuong@tiengiang.gov.vn

 

2. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Phú.

Địa chỉ: Khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3816692.

Email: cailay.binhphu@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Giang CT UBND nvangiang@tiengiang.gov.vn
Lê Minh Trí PCT UBND lminhtri@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Bé Ba PCT UBND nvbeba@tiengiang.gov.vn

 

3. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3911291.

Email: cailay.camson@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Út Chủ tịch nvanut@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thúy PCT UBND nphuongthuy@tiengiang.gov.vn
Trần Văn Chín PCT UBND tranvanchin@tiengiang.gov.vn

 

4.Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú An.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3824531.

Email: cailay.phuan@tiengiang.gov.vn

Lý Thái Trường CT UBND lythaitruong@tiengiang.gov.vn
Mai Văn Đông PCT UBND maivandong@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Em PCT UBND nve@tiengiang.gov.vn

 

5. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3799806.

Email: cailay.mylong@tiengiang.gov.vn

Bùi Văn Điều Chủ tịch UBND buivandieu@tiengiang.gov.vn
Trần Văn Trung PCT UBND tranvantrung@tiengiang.gov.vn

 

6. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Tiên.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3811601.

Email: cailay.longtien@tiengiang.gov.vn

Lê Quang Hùng CT UBND lequang_hung@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Tấn PCT UBND nvantan@tiengiang.gov.vn

 

7. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hội Xuân.

Địa chỉ: Ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3912348.

Email: cailay.hoixuan@tiengiang.gov.vn

Dương Trần Trọng Quan CT UBND duongtrantrongquan@tiengiang.gov.vn
Lê Văn Thôn PCT UBND levanthon@tiengiang.gov.vn

 

8. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tam Bình.

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3828300.

Email: cailay.tambinh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Sang CT UBND sangnguyenvan@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Thật PCT UBND nvanthat@tiengiang.gov.vn
Lê Thành Thu PCT UBND lethanhthu@tiengiang.gov.vn

 

9. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Cương.

Địa chỉ: Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3827301.

Email: cailay.phucuong@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Tấn Thường CT UBND nguyentanthuong@tiengiang.gov.vn
Võ vũ Vương PCT UBND vovuvuong@tiengiang.gov.vn
Trần Văn Hoàng Anh PCT UBND tranvanhoanganh@tiengiang.gov.vn

 

10. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3775253.

Email: cailay.mythanhnam@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Nhi CT UBND nguyenvannhi@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng Cưng PCT UBND nguyenvanhungcung@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Hồng PCT UBND nguyenvanhong78@tiengiang.gov.vn

 

11.Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Trung.

Địa chỉ: Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3811600.

Email: cailay.longtrung@tiengiang.gov.vn

Dương Phước Hưng CT UBND duongphuochung@tiengiang.gov.vn
Phạm Anh Tuấn PCT UBND patuan@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Thái PCT UBND nguyenvanthai@tiengiang.gov.vn

 

12. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận.

Địa chỉ: Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3816884.

Email: cailay.phunhuan@tiengiang.gov.vn

Trần Văn Vân CT UBND tvanvan@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Văn Hoàng Em PCT UBND nguyenvanhoangem@tiengiang.gov.vn
Lê Phước Tùng PCT UBND lephuoctung@tiengiang.gov.vn

 

13. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3812900.

Email: cailay.nguhiep@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Hồng Thương  CT UBND nguyenhongthuong@tiengiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Trung PCT UBND nguyenthanh_trung@tiengiang.gov.vn
Cao Thị Út  PCT UBND cthiut@tiengiang.gov.vn

 

14. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3813001.

Email: cailay.thanhloc@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tám CT UBND nguyenvantam72@tiengiang.gov.vn
Trà Hữu Nguyên  PCT UBND trahuunguyen@tiengiang.gov.vn
Phạm Công Chung PCT UBND phamcongchung@tiengiang.gov.vn

 

15. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức.

Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3911720.

Email: cailay.hiepduc@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Thuỷ CT UBND nthihongthuy@tiengiang.gov.vn
Trương Văn Trinh PCT UBND truongvantrinh@tiengiang.gov.vn

 

16. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong.

Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3810000.

Email: cailay.tanphong@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Mười CT UBND nguyenvanmuoi@tiengiang.gov.vn
Hồ Thị Xuân Đào PCT UBND hothixuandao@tiengiang.gov.vn
Lê Văn Bình PCT UBND lvnbinh@tiengiang.gov.vn
 
 
 

Tin mới Tin mới

Liên kết website Liên kết website