Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cai Lậy thực hiện các hoạt động chuẩn bị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
06/07/2022

Thực hiện Công văn số 2480/UBND-KT ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cai Lậy tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 682/UBND-KT ngày 25/5/2022 về việc tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Song song đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Ban chỉ đạo huyện có 26 thành viên, gồm lãnh đạo các ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã. Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 157/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 để tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban triển khai công tác tổng kết đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đánh giá vai trò và kết quả tổ chức thực hiện công tác ủy thác vốn tín dụng chính sách qua các tổ chức chính trị-xã hội, đánh giá hiệu quả nguồn vốn cho vay. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, về vị trí và vai trò của NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chính sách. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng để biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành NHCSXH đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thành công chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và đóng góp xây dựng hệ thống NHCSXH trong 20 năm qua.

Dự kiến, thời gian tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Cai Lậy hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

PGD NHCSXH huyện Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website