Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 708461

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thông báo đề nghị xét công nhận xã Cẩm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
15/11/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAI LẬY
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 447/TB-UBND

Cai Lậy, ngày 15 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Đề nghị xét công nhận xã Cẩm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 

          Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

         Căn cứ Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

          Căn cứ Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020;

Xét đề nghị của UBND xã Cẩm Sơn tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Cẩm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

          Đến nay, xã Cẩm Sơn cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% số tiêu chí theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tiến hành lập hồ sơ gởi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xét công nhận xã Cẩm Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Xin thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết. Mọi thông tin góp ý xin gởi về UBND huyện Cai Lậy (thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện) trước ngày 24/11/2017./.

         

Nơi nhận:                                                                                           KT. CHỦ TỊCH

- BCĐ tỉnh (b/c)                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- HU (b/c);                                                                

- Đài TT-TH huyện;                                                                                       (Đã ký)

- TV BCĐ huyện;

- Lưu: VT.

                                                                                                               Lý Văn Cẩm
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website