Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 190
  Tổng lượt truy cập: 936072

Chi tiết tin

Cuộc thi vòng loại "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Cai Lậy
10/07/2020

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP THAM GIA CUỘC THI: http://thitructuyen.tiengiang.gov.vn

 

Căn cứ Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cai Lậy đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 05 tháng 20 năm 2020 về Tổ chức vòng loại cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy ban hành Công văn số 786/UBND-NV về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia thi. Mỗi thí sinh được phép thi 03 lần, lần thi có điểm cao nhất sẽ được xem xét tính điểm vào vòn chung kết (thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản đã đăng ký để dự thi trong các lần thi).

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang.

Hình thức thi: Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi và phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trong website, trong thời gian tối đa 25 phút. Kết quả thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành phần thi.

Người đăng ký tham gia dự thi trên hệ thống phần mềm có địa chỉ http://thitructuyen.tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Cai Lậy tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ điện tử

- Khái niệm Chính phủ điện tử, lợi ích, hạn chế từ việc triển khai Chính phủ điện tử;

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội nghị lần thứ 4 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

- Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

- Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2019 về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương;

- Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Công văn số 1102/STTTT-CNTT&BCVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử.

2. Chính quyền điện tử

- Các ứng dụng đã triển khai phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang;

- Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng;

- Tình hình, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân; ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh;

- Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang phiên bản 1.0;

- Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Chính quyền số

- Khái niệm chính quyền số;

- Lợi ích, hạn chế từ việc triển khai Chính quyền số;

- Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017;

- Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018;

- Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng thí điểm chính quyền số tỉnh Tiền Giang;

- Kế hoạch số 46a/KH-STTTT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến năm 2016;

- Kế hoạch số 565/KH-STTTT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019;

- Kế hoạch số 388/KH-STTTT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2020.

4. Dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Hiệu quả của việc mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang;

- Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang; ý nghĩa, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến./.

Trúc Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website