Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 199
  Tổng lượt truy cập: 938061

Chi tiết tin

Báo cáo năm 2014
05/02/2015

 

BÁO CÁO TÓMTẮT
Kết quả thực hiệnnhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội, quốc phòng - an ninh năm 2015

 

Thực hiện Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7năm 2014 của HĐND huyện Cai Lậy về việc điều chỉnh Nghị quyết số12/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2014.

1.1. Về kinh tế:

* Tính theo giá so sánh năm 2010:

- Tổng giá trị sản xuất 8.300,148 tỷ đồng, đạt 140,51% socùng kỳ, trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp: 6.439,033 tỷ đồng, đạt 288,22% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: 663,368 tỷđồng, đạt 57,04% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất thươngmại - dịch vụ: 1.197,747 tỷ đồng, đạt 47,72% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách nhànước từ kinh tế địa phương đạt 61,612 tỷ đồng, đạt 110,02% NQ, đạt 61,88% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách đạt 447,284 tỷ đồng, đạt 150,61% so NQ, đạt 102,45% so cùng kỳ.

1.2. Về văn hóa - xã hội:

- Chuyển đổi 01 xã văn hoá sang“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (xã Long Tiên) đạt100% NQ; công nhận mới 05 ấp văn hoá, đạt 500% NQ.

- Hoàn tất thủ tục đề nghịcôngnhận trường Tiểu học Cẩm Sơn đạtchuẩn Quốc gia trong năm 2014.

- Tỷ lệ huy độngtrẻ 5 tuổi ra Mẫu giáo đạt 100%, đạt 100% NQ; Tiểu học đúng độ tuổi đạt 93,99%,đạt 93,99% NQ; Trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 99,35%, đạt 99,74% NQ.

- Xã thực hiện đạtBộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 03 xã, (Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Long Tiên), đạt150% NQ.

- Tỷ lệ tăng dân sốtự nhiên 9‰, đạt 100% NQ; tỷ suất sinh là 13,57‰,đạt 103,16% NQ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 4,98%, đạt 100,40% NQ.

- Tỷ lệ hộ dân cóđiện sử dụng: 99,94%, đạt 99,99% NQ.

- Số hộ thoát nghèo: 907 hộ, đạt 113,37% NQ.

- Tỷ lệ hộ nghèo: còn4,55%, đạt 102,02% NQ (2.295 hộ/50.396 hộ).

1.3. Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số nôngthôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 93,50%, đạt 100% NQ, đạt 102,24% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ rác thải ytế được thu gom và xử lý đạt 100%, đạt 100% NQ, đạt 100% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ các cơ sởcó hồ sơ môi trường đã vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt 78%, đạt 100% NQ, đạt 102,63 % so cùng kỳ.

- Tỷ lệ giải quyếtsố vụ khiếu nại về ô nhiễm môi trường đạt 98%, đạt 100% NQso cùng kỳ.

1.4. Về quốcphòng - an ninh:

- Tuyển quân 190 thanh niên, đạt 100% NQ, đạt 100% chỉtiêu giao.

- Có 16/16 đơn vị xã đạt vững mạnh về quân sự - quốcphòng địa phương năm 2014.

- Củng cố, nâng chất và giữ vững 25/26 cơ quan, đạt 96,15%;16/16 xã đạt an toànvề an ninh trật tự, đạt 100% NQ; công nhận lại 03 cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

II. MỤC TIÊU NĂM 2015.

1.1. Về kinh tế:

* Tính theo giá so sánh năm 2010:

-Tổng giá trị sản xuất 8.808.568 tỷ đồng, tăng 6,12% so cùng kỳ, trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông,ngư nghiệp: 6.678,031 tỷ đồng, tăng 3,71% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất côngnghiệp- xây dựng: 876,905 tỷ đồng, tăng 32,18% so cùng kỳ.

+Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ: 1.253,632 tỷđồng, tăng 4,66% so cùng kỳ.

* Tính theo giá hiện hành:

-Tổng giá trị tăng thêm: 8.754,835 tỷ đồng. Trong đó:

+Khu vực I (nông,ngư nghiệp): 6.715,287 tỷ đồng.

+Khu vực II (công nghiệp - xây dựng): 431,902 tỷ đồng.

+ Khu vực III (thương mại - dịch vụ ): 1.427,646 tỷđồng.

- Cơ cấu giá trị tăngthêm: Khu vực I: 78,31%; Khu vực II:5,04%; Khu vực III: 16,65%.

- Tổng thu ngân sách nhànước từ kinh tế địa phương 46,50 tỷ đồng, bằng 83,03% so dự toán 2014 và bằng 80,17 % so ước thựchiện năm 2014.

- Tổng chi ngân sách 261,778 tỷ đồng bằng 88,14 % sovới dự toán năm 2014 và bằng 59,99 % so với ước chi năm 2014.

1.2. Về văn hóa - xã hội:

- Chuyển đổi 02 xã vănhóa (Thạnh Lộc, Cẩm Sơn) sang xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Xây dựng mới 01 xã vănhóa nông thôn mới (Ngũ Hiệp); công nhận 01 ấp văn hóa.

- Xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầmnon Tam Bình, Tiểu học Phú Cường 2).

- Tỷ lệ huy động trẻ 5tuổi ra Mẫu giáo đạt 100%; Tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%; Trung học cơ sở đúngđộ tuổi đạt 99,61%.

- Xây dựng 03 xã thựchiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Duy trì tỷ suất tăngdân số tự nhiên 9‰; tỷ suất sinh 13,39‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 6%.

- Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng 99,95%.

- Phấn đấu thực hiện đạt việc giảm hộ nghèo theo qui định.

1.3. Về môitrường:

- Tỷ lệ dân số nông thôn sửdụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

- Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

- Tỷ lệ các cơ sở có hồ sơ môi trường đã vận hành hệthống xử lý chất thải đạt 80%.

- Tỷ lệ giải quyết số vụ khiếu nại về ô nhiễm môitrường đạt trên 98%.

1.4. Về quốcphòng - an ninh:

- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Giữ vững 100% đơn vị (xã, cơ quan, doanh nghiệp) đạtan toàn về an ninh trật tự.

                                                                       Nguyễn Hữu Trí

(Đính kèm Báo cáo)

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website