Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 707174

Chi tiết tinBáo cáo năm 2014
05/02/2015

 

BÁO CÁO TÓMTẮT
Kết quả thực hiệnnhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội, quốc phòng - an ninh năm 2015

 

Thực hiện Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7năm 2014 của HĐND huyện Cai Lậy về việc điều chỉnh Nghị quyết số12/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2014.

1.1. Về kinh tế:

* Tính theo giá so sánh năm 2010:

- Tổng giá trị sản xuất 8.300,148 tỷ đồng, đạt 140,51% socùng kỳ, trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp: 6.439,033 tỷ đồng, đạt 288,22% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: 663,368 tỷđồng, đạt 57,04% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất thươngmại - dịch vụ: 1.197,747 tỷ đồng, đạt 47,72% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách nhànước từ kinh tế địa phương đạt 61,612 tỷ đồng, đạt 110,02% NQ, đạt 61,88% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách đạt 447,284 tỷ đồng, đạt 150,61% so NQ, đạt 102,45% so cùng kỳ.

1.2. Về văn hóa - xã hội:

- Chuyển đổi 01 xã văn hoá sang“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (xã Long Tiên) đạt100% NQ; công nhận mới 05 ấp văn hoá, đạt 500% NQ.

- Hoàn tất thủ tục đề nghịcôngnhận trường Tiểu học Cẩm Sơn đạtchuẩn Quốc gia trong năm 2014.

- Tỷ lệ huy độngtrẻ 5 tuổi ra Mẫu giáo đạt 100%, đạt 100% NQ; Tiểu học đúng độ tuổi đạt 93,99%,đạt 93,99% NQ; Trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 99,35%, đạt 99,74% NQ.

- Xã thực hiện đạtBộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 03 xã, (Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Long Tiên), đạt150% NQ.

- Tỷ lệ tăng dân sốtự nhiên 9‰, đạt 100% NQ; tỷ suất sinh là 13,57‰,đạt 103,16% NQ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 4,98%, đạt 100,40% NQ.

- Tỷ lệ hộ dân cóđiện sử dụng: 99,94%, đạt 99,99% NQ.

- Số hộ thoát nghèo: 907 hộ, đạt 113,37% NQ.

- Tỷ lệ hộ nghèo: còn4,55%, đạt 102,02% NQ (2.295 hộ/50.396 hộ).

1.3. Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số nôngthôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 93,50%, đạt 100% NQ, đạt 102,24% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ rác thải ytế được thu gom và xử lý đạt 100%, đạt 100% NQ, đạt 100% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ các cơ sởcó hồ sơ môi trường đã vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt 78%, đạt 100% NQ, đạt 102,63 % so cùng kỳ.

- Tỷ lệ giải quyếtsố vụ khiếu nại về ô nhiễm môi trường đạt 98%, đạt 100% NQso cùng kỳ.

1.4. Về quốcphòng - an ninh:

- Tuyển quân 190 thanh niên, đạt 100% NQ, đạt 100% chỉtiêu giao.

- Có 16/16 đơn vị xã đạt vững mạnh về quân sự - quốcphòng địa phương năm 2014.

- Củng cố, nâng chất và giữ vững 25/26 cơ quan, đạt 96,15%;16/16 xã đạt an toànvề an ninh trật tự, đạt 100% NQ; công nhận lại 03 cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

II. MỤC TIÊU NĂM 2015.

1.1. Về kinh tế:

* Tính theo giá so sánh năm 2010:

-Tổng giá trị sản xuất 8.808.568 tỷ đồng, tăng 6,12% so cùng kỳ, trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông,ngư nghiệp: 6.678,031 tỷ đồng, tăng 3,71% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất côngnghiệp- xây dựng: 876,905 tỷ đồng, tăng 32,18% so cùng kỳ.

+Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ: 1.253,632 tỷđồng, tăng 4,66% so cùng kỳ.

* Tính theo giá hiện hành:

-Tổng giá trị tăng thêm: 8.754,835 tỷ đồng. Trong đó:

+Khu vực I (nông,ngư nghiệp): 6.715,287 tỷ đồng.

+Khu vực II (công nghiệp - xây dựng): 431,902 tỷ đồng.

+ Khu vực III (thương mại - dịch vụ ): 1.427,646 tỷđồng.

- Cơ cấu giá trị tăngthêm: Khu vực I: 78,31%; Khu vực II:5,04%; Khu vực III: 16,65%.

- Tổng thu ngân sách nhànước từ kinh tế địa phương 46,50 tỷ đồng, bằng 83,03% so dự toán 2014 và bằng 80,17 % so ước thựchiện năm 2014.

- Tổng chi ngân sách 261,778 tỷ đồng bằng 88,14 % sovới dự toán năm 2014 và bằng 59,99 % so với ước chi năm 2014.

1.2. Về văn hóa - xã hội:

- Chuyển đổi 02 xã vănhóa (Thạnh Lộc, Cẩm Sơn) sang xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Xây dựng mới 01 xã vănhóa nông thôn mới (Ngũ Hiệp); công nhận 01 ấp văn hóa.

- Xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầmnon Tam Bình, Tiểu học Phú Cường 2).

- Tỷ lệ huy động trẻ 5tuổi ra Mẫu giáo đạt 100%; Tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%; Trung học cơ sở đúngđộ tuổi đạt 99,61%.

- Xây dựng 03 xã thựchiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Duy trì tỷ suất tăngdân số tự nhiên 9‰; tỷ suất sinh 13,39‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 6%.

- Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng 99,95%.

- Phấn đấu thực hiện đạt việc giảm hộ nghèo theo qui định.

1.3. Về môitrường:

- Tỷ lệ dân số nông thôn sửdụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

- Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

- Tỷ lệ các cơ sở có hồ sơ môi trường đã vận hành hệthống xử lý chất thải đạt 80%.

- Tỷ lệ giải quyết số vụ khiếu nại về ô nhiễm môitrường đạt trên 98%.

1.4. Về quốcphòng - an ninh:

- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Giữ vững 100% đơn vị (xã, cơ quan, doanh nghiệp) đạtan toàn về an ninh trật tự.

                                                                       Nguyễn Hữu Trí

(Đính kèm Báo cáo)

 

 

 


Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website